วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานประจำเดือนตุลาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดทำหลังคาเชื่อมต่ออาคารอนุบาลกับโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง