วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณฯสุข) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องน้ำเย็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการแหล่งเรียนรู้ครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บจ 8914 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง