วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเติมผงดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40x4.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง