วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับโครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน(กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงหอประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนีรย์ลูกเสือ-เนตรนารีสำรองสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ) ทะเบียน กง - 9148 มห จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถังอ๊อกซิเจน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพงานและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง