วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งสริมความเป้นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙(COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแคน - ข้างหนองแคน(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบเมรุบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดเทพภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่งโพน คุ้มทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสามขัว - คุ้มศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง