วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยยาง (ช่วงนาคำ) ห้วยสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาห้วยช้างมัน(ช่วงห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 (ดินล็อก) - ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ข้างห้วยช้างมัน(ข้ามร่องน้ำห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - อ่างเก็บน้ำห้วยช้างมัน(ข้ามร่องแปลงการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - หนองกระแด้ง (ช่วงเหล่าบูด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - นาเหล่า(ข้ามร่องน้ำนาหนองข่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการจัดวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - นาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแฮด(ช่วงนานายแสวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง