วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานบ้านงานครัวโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านคำบง(บ่อหนองมันปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ห้วยซัน (บริเวณห้วยตาไก้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ฝายคึกฤทธิ์ (บริเวณห้วยหินแตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 - หนองแต้ (ช่วงนานายเคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลางบ้านสามขัว(บ่อศาลาประชาธิปไตย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - หลังโรงเรียนบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง