วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง(ตะวันตก) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - นาโคก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ข้ามห้วยบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - เรียบคลองห้วยไค้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - นาห้วยช้างมัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-6061 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A จำนวน 200 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง