วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๕ ส พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0189 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านสามขัว (บ่อตาสิทธิ์) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านโพนสวาง (บ่อสวนวัว) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล(แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) ระบบประปาบ้านนาจาน (บ่อวัด) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง