วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4623 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเติมสารเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(กิจกรรมจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณโชติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน - ดานขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้านนาจาน(เนื่องจากหอถังชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาจาน(บ่อหลังวัดนาจาน) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนสวรรค์(บ่อข้าง ร.ร.บ้านสามขัว) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว(สะพานป่งแคนเหล่าขุมเงิน) - สะพานโคกตะแบงสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง