วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยถ้ำลอด บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยบ้าน(ช่วงนานายเปรม) บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมลานดินหน้าป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์-ออนแฮนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลีน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง