วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20หน้า/นาที) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด์ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมเพดาน แบบ 3 ใบพัด จำนวน 7 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง1105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง จำนวน 14 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง