วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อเทคโนโลยแลอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง