วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - ห้วยหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ - ป่งโพนและภูเกิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ห้วยตาไก้,บ่อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - นาดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน - สามแยกไปคำพนาและหนองขี้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - หนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนางานแผนงานและการเงินบัญชีและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง