วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5(ลานมันโคกตะแบง-หนองไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11(โซนบ้านนายพิศ บุตทศ และ นายทอง ลอยร่อน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8(บ้านนาจานไปบ้านคำบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฬนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมทัศนศึกษา พาเรียนรู้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง