วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่่ 8 กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วยหน้าฝายและท้ายฝาย กว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,
27  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบง-บ้านป่งโพน หมู่ที่ 9 บ้านคำบง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
25  ม.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บค 1376 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4623 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเติมสารเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(กิจกรรมจัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุวรรณโชติ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน - ดานขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้านนาจาน(เนื่องจากหอถังชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง