วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รถหกล้อ ทะเบียน 80-4617 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร(กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง