วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
ซื้อสารเคมี (ทรายเคมี) กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อสารส้มใส เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-โนนตาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 20 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง