วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชดำริ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน(วันวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บง 1630 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ส.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือน ส.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง ประจำเดือน ส.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง