วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5(ลานมันโคกตะแบง-หนองไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11(โซนบ้านนายพิศ บุตทศ และ นายทอง ลอยร่อน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง