วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE) จำนวน 98 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้าเพื่อใช้ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกด้วย 2 เก็บ) จำนวน 280 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำบง - หนองผือ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - นาฮองแคน (หัวห้วยมะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - คำหมากยางทิศใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถไถ ขนาด 10 แรงม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง