วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคำบง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มตะวันศรีทอง บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการมุงหลังคาสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งสริมความเป้นเลิศด้านภาษาอังกฤษ(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคโควิด-๑๙(COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองแคน - ข้างหนองแคน(ทิศเหนือ) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง