วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน(วันสถาปนาโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมีนาคม2565จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัศนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันปะจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง