วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโคกขามเลียน - หนองนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ห้วยเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ห้วยมะเล(ช่วงนาฮองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินหนองกระปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - นาห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ห้วยบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ป่าช้าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - ฮองสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง