วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ข้าง สภ.ดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 (เรียบถนน ทช.3016 มห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินห้วยสีเสียด บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณุสข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง