วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขนาด 75x150x75 ซม.จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยใหญ่ - คุ้มสวนยางบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง