วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี่ทำงาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อเหรียญรางวัล/ของรางวัล โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง