วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการต่อเติมหลังคาอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - คำผักกูด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - ช่วงนานายล้ำ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ภูอังคะฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูทอง - ป่าชุมชนตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์กองสาธารณสุข) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง