วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อเหรียญรางวัล/ของรางวัล โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง