วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจินตนาการงานปั้นสร้างศิลป์ถิ่นเผ่าญ้อ(ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูทอง หมู่ที่ 13 - ข้างวัดเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝายแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ห้วยแก้งครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อหัวพันธุ์ดอกกระเจียวและปุ๋ยคอกโครงการเพาะปลูกดอกกระเจียวหวานและแปรรูปเป็นชาดอกกระเจียวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 และบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง