วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงพยาบาลเด็กพร้อมที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง