วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านนาจาน - ห้วยทรายกลาง (ทิศตะวันออก) หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแคน - ข้างนาตาบุญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระน้ำสาธารณะบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพงานแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทานห้วยตอกผึ้ง บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง