วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนมิถุนายน2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้่นโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อหนังสื่อเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกขามเลียน - หน้าบ้านนายบุญมี ดีดวงพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสวรรค์ - หน้าบ้านนายทองย้อย จงใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง