วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดเทพภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่งโพน คุ้มทิศตะวันออก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสามขัว - คุ้มศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไม้ผล ไม้ประดับ เพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อไม้ดอกไไม้ประดับเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อไม้ผล ไม้ประดับเพื่อใช้ในโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อต้นไม้โครงการโรงเรียนคุณธรรม พอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โครงการโรงเรียนคุณธรรมพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดนตรีโครงการส่งเสริมเป็นเบป็นเลิศด้านดนตรีพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการค่ายวิชาการปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง