วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) เติมน้ำมันเครื่องตัดหญ้าโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตำบลดงเย็นบ้านสวยเมืองสะอาด) จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถกู้ชีพ ทะเบียน นข 621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถกู้ชีพ กง 8148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) หน่วยกู้ชีพกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) หน่วยกู้ชีพกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการรสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง