วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำรนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านภูทอง - ข้ามทุ่งนาผู้ใหญ่เฉียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองแคน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 2565(โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำสีแดง หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง