วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณุสข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข-621 มห. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการการจัดการเรยนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจูเนียร์-ลูกเสือสำรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง