วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ๒ ประตู ขนาด ๙ คิวบิกฟุต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง