วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ข้างห้วยช้างมัน(ร่องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - นาคำ(ร่องน้ำมาจากคลองห้วยมะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกตะแบง - ฮองแคน(ห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) อ่างเก็บน้ำแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล.(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ข้างอ่างเก็บน้ำแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ทางและคันทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโพนสวาง - นาหนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง