วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กง 5083 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกขามเลียน - คำพนา หมู่ที่ 7 บ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะแบง - ป่าช้าสาธารณประโยชน์บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 บ้านโคกตะแบง ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ - หนองเป็ดก่า หมู่ที่ 10 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขัว - หนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองมันปลา - ห้วยทราย หมู่ที่ 9 บ้านคำบง ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้าแยก บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น - หนองหว้า หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง