วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการ สปสช.(กิจกรรมเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคโควิด ๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์โครงการความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการความปลอดภัยทางถนน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง