วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการ ๒ ภาษาพาเพลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อสารส้มใส เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเย็น-โนนตาหวาน หมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประปา จำนวน 20 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4310 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเสริม้พิ่มผลสัมฤทธิ์(ติว O-NET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง