วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-4310 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย 1%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุงลาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำห้วยตาหล่มบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 (ช่วงนานายปู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยยาง (ช่วงนาคำ) บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งลำห้วยยาง (ช่วงนาคำ) ห้วยสามขัว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาห้วยช้างมัน(ช่วงห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 (ดินล็อก) - ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ข้างห้วยช้างมัน(ข้ามร่องน้ำห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง