วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Unit School) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเเคน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 42 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเติมผงดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง