วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อรายการขอซื้อสื่อการเรียนการ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565