วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยคำแฮด(ช่วงหลังโรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสะขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ไม้ยางพาราขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง