วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝายแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ห้วยแก้งครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อหัวพันธุ์ดอกกระเจียวและปุ๋ยคอกโครงการเพาะปลูกดอกกระเจียวหวานและแปรรูปเป็นชาดอกกระเจียวหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 และบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง