วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านภูทอง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง