วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำเสียหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กง-9148 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง