วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ๒ ประตู ขนาด ๙ คิวบิกฟุต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - ฮองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - หัวห้วยมะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - นาห้วยช้างมัน(ช่วงห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 - ห้วยลิงโตน(ช่วงคำไหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง