วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำบง หมู่ที่ 9 - ห้วยคำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หน้าวัดป่ารุ่งโรจน์วนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน(ข้ามห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 - หน้าวัดป่ารุ่งโรจน์วนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ห้วยช้างมัน(ข้ามห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - หนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขกไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง