วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7(หนองผือออกไปห้วยหินลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุโครงการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคนประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง