วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างรายงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) ห้องกู้ชีพ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 14-30 มิ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง