วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำสีส้ม ทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอนุบาลขากลม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางรองเท้าเด็กพลาสติกแกะ ๑๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงพยาบาลเด็กพร้อมที่นอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุข) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Isolation จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง