วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ข้างวัดป่าทรงธรรมบ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงหน้ากองทุนหมู่บ้าน)บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 - ทิศตะวันออกบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 - ซอยหน้าโรงเรียนบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 - ทางเข้าโรงเรียนบ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 - ฮองแมว(ข้ามห้วยฮองแมว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาไกล(ข้ามห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อวัสดุ-สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง