วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 8914 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการติเตั้งระบบ Wireless Fidelity โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการสอนเตรียมความพรอมสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการหนูนอยใส่ใจสุขภาพ(ต้านโควิด-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดีเซล ทะเบียน กจ 9755 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Quarantine หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 18 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง(ฮองลึก) - ห้วยช้างมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง