วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำระบบท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ) นข 621 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโพนสวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง