วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านสามขัว ม.4(นาหม่อง) - น้ำส่าง(น้ำทรัพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านสามขัว ม.4(หนองกกบก) - นาหม่อง(ห้วยยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกตะแบง(ห้วยช้างมัน) - นานายทอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง - ข้างห้วยช้างมัน(ร่องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) ถนนลูกรังสายบ้านสามขัว - นาคำ(ร่องน้ำมาจากคลองห้วยมะเล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ถูกน้ำกัดเซาะเนื่องจากพายุโนรู) สายบ้านโคกตะแบง - ฮองแคน(ห้วยช้างมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง