วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ประปา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านโคกขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ใช้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโคกตะแบง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง