วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเเคน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 42 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเติมผงดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณฺ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง