วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2
11  ม.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผ๔้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิชาการ(กิจกรรม เก่งเรียน เก่งคิด คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-อังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ(กิจกรรมเก่งเรียน เก่งคิด คณตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-อังกฤษ)(ระดับก่อนประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อ่ก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 0.5 แรงม้า (USA) ครบชุด ซ่อมประปาหมู่ที่ 12 บ้านนาทอง (คุ้มโนนตาหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP (USA) ครบชุด ประปาหมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1.5 HP + อุปกรณ์ (USA) ประปาหมู่ 12 บ้านนาทอง (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง