วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น (ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาจาน หมู่ที่ 8 - ห้วยบ้านข้างห้วยคำแฮด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโพนสวาง - หัวห้วยขามเลียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินแก้งจันทร์แดง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ 1 - ห้วยบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนาทอง หมู่ที่ 12 - นาหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง