วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเมรุบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสำราญนิเวศ - ประตูโขงวัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนสวรรค์ - หลังบ้านนางใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0094 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง