วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางอเนกประสงค์แบบ 9 ช่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ ทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการจัดซื้อจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาระจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง