วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะเเบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น (กองการศึกษา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 6 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง