วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทอง - หนองตากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน (ห้วยตาหล่ม) - ดานขี้นาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง(หน้า ศพด.โพนสวาง) - หนองขี้เห็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนสวาง - หลังฝายชลประทานห้วยตอกผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝายคันดินหนองสีเสียดบ้านป่งโพน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อสูบน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้านโคกขามเลียนหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อสูบน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินพื้นที่การเกษตรบ้านภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายภายในหมู่บ้านโคกขามเลียน - ประตูโขงวัดโนนสะอาด(ด้านทิศใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง