วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
วัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ
8  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6061 (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุข) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับ ผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Quarantine หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 13 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมาทำอาหารสำหรับ ผู้ที่เข้ารับการกักตัวรูปแบบ Home Quarantine หลังจากได้ค้นพบการระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น จำนวน 20 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง