วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดทำหลังคาเชื่อมต่ออาคารอนุบาลกับโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4623 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 478 มห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ บง 1630 มห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ( 420-50-0027) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง