วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์(รถกู้ชีพ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพนสวาง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาการกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามเลียนประจำเดือน เมษายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่งโพน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
เหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔