วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) กองสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ(ต้านภัยโควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโคกขามเลียน - หนองนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ห้วยเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ - ห้วยมะเล(ช่วงนาฮองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายคันดินหนองกระปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง